+421 903 801 906 info@bpreality.sk

Zákon proti byrokracii

Zákon proti byrokracii

Zákon proti byrokracii.

Dňa 1.9.2018 nadobúda účinnosť zákon s ambicióznym názvom – „Zákon proti byrokracii“ (v plnom znení ide o Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Čo vlastne prináša?

Od 1.9.2018 by orgány verejnej moci (všetky orgány štátnej správy a samosprávy) už nemali požadovať preukázanie údajov z evidencií, ktoré si môžu získať sami, t.j. ktoré sa nachádzajú v informačných systémoch verejnej správy. Týka sa to údajov v živnostenskom registri, obchodnom registri, katastri nehnuteľností a od 1.1.2019 aj údajov v registri trestov. Čo to v praxi znamená?

Ak akákoľvek osoba – bežný občan, živnostník alebo firma (právnická osoba) musela v styku s orgánmi verejnej moci dokladovať

svoje postavenie výpisom z obchodného alebo živnostenského registra,

svoje vlastníctvo k nehnuteľnosti listom vlastníctva

svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov

od 1.9.2018 (v prípade registra trestov od 1.1.2019) tak robiť nemusí.

Bežné životné situácie, v ktorých nám to prinesie úsporu času a peňazí sú napr. stavebné konania, prihlasovanie na trvalý pobyt, začatie podnikania a mnohé ďalšie žiadosti, ktoré adresujeme orgánom verejnej moci, vrátane konaní pred nimi prebiehajúcimi.

Napríklad ak budete po 1.9.2018 vybavovať stavebné povolenie, príslušný stavebný úrad by už od vás nemal žiadať predloženie listu vlastníctva, keďže si ho môže obstarať sám z príslušnej evidencie katastra nehnuteľností. Samozrejme, aj v tomto prípade je tu výnimka. Ak totiž príslušný orgán verejnej správy nemôže získať bezodkladne výpis z informačného systému, napr. z katastra nehnuteľností z technických dôvodov (čo sa pri výpadkoch systémov môže stať), môže od vás žiadať predloženie uvedených dokumentov ako predtým. Zostáva nám dúfať, že informačné systémy orgánov verejnej správy budú funkčné a ich zamestnanci pripravení a ochotní aplikovať nový zákon v čo najširšej miere.

Pozor, časti byrokracie sa zbavíme len vo vzťahu k orgánom verejnej moci. Naďalej zostáva všetko po starom pri styku s neštátnymi subjektmi, napr. bankami, kde predkladáme všetky požadované dokumenty ako doteraz.