+421 903 801 906 info@bpreality.sk

Kontakt

Názov firmy:

Branislav Pohanka - Podnikateľské poradenstvo & Reality

Miesto podnikania:

Medzi hrušky 2864/8, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika

IČO:

51 640 759

DIČ:

1045433015

Zápis v Živnostenskom registri:

Okresný úrad Zvolen, č. registra 670 - 27517

Kontakty:

Reality

+421 949 205 407

reality@bpreality.sk

Poradenstvo

+421 903 801 906

poradenstvo@bpreality.sk

Máte záujem predať Vašu nehnuteľnosť?

V prípade, ak nás chcete kontaktovať za účelom ponuky Vašej nehnuteľnosti, vyplňťe prosím nasledujúci formulár.

Zaškrtnite, či súhlasíte so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov. V prípade nezaškrtnutia políčka žiaľ nebudeme môcť Vašu požiadavku prijať a spracovať.

verify

* Tento údaj je povinný

Máte záujem o poradenstvo?

V prípade, ak máte záujem o poradenstvo, vyplňte prosím nasledujúci dotazník alebo nás priamo kontaktujte.

Zaškrtnite prosím, či súhlasíte so spracovaníim Vami poskytnutých osobných údajov. Bez zaškrtnutia políčka žiaľ nebude môcť Vašu požiadavku prijať a spracovať.

verify

* Tento údaj je povinný

Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Spôsob získavania osobných údajov

Osobné údaje získavame:

 1. priamo od našich klientov pri uzatváraní zmlúv;
 2. od záujemcov a ďalších osôb, ktoré nám dobrovoľne poskytli svoje osobné údaje a udelili súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, v zmluve alebo v súvislosti s jej uzavretím a pod.)

Osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a sú primeraným spôsobom chránené.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: 

 1. uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní predaja alebo nájmu nehnuteľností, vrátane uzatvorenia všetkých s tým súvisiacich úkonov (napr.  zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluva, zmluva o nájme nehnuteľnosti, návrh na vklad, dohoda o zložení zálohy, záznam o obhliadke a pod.), vrátane ich následných zmien, doplnení a vykonávaní práv a povinností z nich vyplývajúcich – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je plnenie príslušnej zmluvy;
 2. vedenie účtovníctva, vyhotovovanie účtovných dokladov, archivácia zmlúv a ďalších dokladov - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento sú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce povinnosti súvisiace s účtovníctvom, jednotlivými druhmi daní a poplatkov a archiváciou a správou registratúry;
 3. reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informácií o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je súhlas dotknutej osoby.

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a evidovať po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov ich spracovania, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy a vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu dvoch rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas spracúvania osobných údajov namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať;

Spôsob spracúvania osobných údajov

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch, ktoré sú štandardne zabezpečené proti narušeniu zo strany tretích osôb. Vaše osobné údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám, keďže všetky úkony súvisiace so spracúvaním osobných údajov zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

Práva dotknutej osoby a spôsob ich uplatnenia

Dotknutá osoba má právo:

 1. vyžadovať od nás potvrdenie, či jej osobné údaje sú alebo nie sú nami spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 2. ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame („právo byť informovaný o spracúvaní“); v tejto súvislosti máme právo účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 3. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spracúvame („právo na opravu“);
 4. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracúvali, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a my nemáme iný právny základ na ich spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spracúvame osobné údaje nezákonne; („právo na vymazanie“);
 5. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že o nej spracúvame nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);
 6. získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré nám poskytla v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“); v tejto súvislosti máme právo účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov
 7. namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 8. namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); nepoužívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý nám bol udelený s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 10. pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje vyššie uvedené práva voči nám elektronicky – mailom na nižšie uvedenom kontakte alebo písomne – listovou zásielkou odoslanou na nižšie uvedenú adresu prevádzkovateľa, prípadne osobne, v mieste podnikania prevádzkovateľa.

Na účely uplatnenia práv dotknutej osoby uvádzame identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

 1. obchodné meno:               Branislav Pohanka – Podnikateľské poradenstvo & Reality 
 2. miesto podnikania:            Medzi hrušky 2864/8, 962 21 Lieskovec 
 3. IČO:                                  36 708 895
 4. zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, č. registra 670 - 27517
 5. tel.:                                     +421 903 801 906
 6. e-mail:                                info@bpreality.sk

 

 

 

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.5.2018