+421 903 801 906 info@bpreality.sk

Podnikateľské poradenstvo

Ponúkame podnikateľské poradenstvo v nasledovných oblastiach:

Poradenstvo pri založení podnikania, zahŕňajúce najmä

 • výber vhodnej formy podnikania;
 • vypracovanie súvisiacej dokumentácie;
 • komunikácia s príslušnými inštitúciami a obstaranie potrebných povolení;
 • súčinnosť pri vypracovaní podnikateľského plánu a stratégie;
 • vytvorenie vnútornej organizačnej štruktúry podnikateľskej jednotky, vrátane nastavenia zodpovednosti jednotlivým úrovniam;
 • vytvorenie systému základných vnútroorganizačných pravidiel;
 • nastavenie základov spolupráce s rozhodujúcimi partnermi.

 

Poradenstvo v rámci podpory existujúceho podnikania, zahŕňajúce najmä

 • navrhovanie riešení vnútorných problémov podnikateľa, na základe analýz súčasného stavu, vrátane ich uvádzania do praxe;
 • navrhovanie riešení vonkajších problémov vo vzťahu so zákazníkmi, resp. dodávateľmi, vrátane priameho vstupu do týchto vzťahov formou účasti na rokovaniach, predkladania a posudzovania vzájomných návrhov a mediačného pôsobenia;
 • navrhovanie riešení problémov s umiestnením tovarov a služieb na trhu, vrátane súvisiacich marketingových analýz a prieskumov;
 • poradenstvo za účelom získania a čerpania finančnej pomoci z verejných zdrojov;
 • zabezpečenie vymáhania pohľadávok.